Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Weemen Groep

1 januari 2021

Hoofdstuk A: Algemeen Deel

1. Definities

 1. In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
 2. Weemen: Onder Weemen verstaan we alle entiteiten van de Weemen Groep; Weemen Haps BV, Weemen Gemert BV, Weemen Limburg BV en Weemen Druten BV.
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van de door Weemen aangeboden Huisstijlmanager en aanverwante diensten staan beschreven.
 4. Opdrachtformulier: een bestelformulier voor de Huisstijlmanager, waarop alle adresgegevens van de Klant staan vermeld tezamen met de Standaardprijzen die Weemen gedurende de looptijd aan de Klant berekend.
 5. Service Level Agreement (SLA): een beschrijving of opsomming van het serviceniveau dat de Klant in ieder geval mag verwachten van Weemen bij het verzorgen van de Huisstijlmanager alsmede een beschrijving van de gevolgen indien Weemen het serviceniveau toerekenbaar niet of onvoldoende nakomt. De SLA is als hoofdstuk B in deze Algemene Voorwaarden opgenomen.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de Huisstijlmanager en/of aanverwante dienst, bestaande uit deze Algemene Voorwaarden en het Opdrachtformulier. Indien voor een aanverwante dienst separaat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, is deze inbegrepen bij deze definitie.
 7. Huisstijlmanager: de door Weemen ontwikkelde, onderhouden en geleverde online webapplicatie.
 8. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Weemen de Overeenkomst sluit voor het verlenen van de Huisstijlmanager en/of aanverwante -dienst.
 9. Supergebruiker: een natuurlijke persoon die als Eindgebruiker bovendien beschikt over beheersrechten en die door de Klant is benoemd tot beheerder van de Omgeving van de Klant.
 10. Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Klant van de Huisstijlmanager gebruik maakt en als gebruiker van de Huisstijlmanager kan inloggen in de Omgeving van de Klant.
 11. Omgeving: de versie van de Huisstijlmanager die specifiek voor de Klant is ingericht.
 12. Standaardprijs: de geldende prijs per module of plug-in conform de geldende prijslijst van Weemen en conform de voor-gedefinieerde waarden op het opdrachtformulier op het moment van afsluiten van de Overeenkomst.
 13. Servers: door of ten behoeve van Weemen beheerde bij elkaar horende computers, en aanverwante hardware, met daarop webserver programmatuur, ondersteunende programmatuur of databasesoftware ten behoeve van het verzorgen van de Huisstijlmanager via het Internet.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden, van toepassing op rechtshandelingen, aanvragen, opdrachtformulieren, de Huisstijlmanager en de te sluiten en gesloten Overeenkomsten en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen van Weemen en de Overeenkomst.

3. De Huisstijlmanager

 1. Weemen zal de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang verlenen tot de Huisstijlmanager en de Huisstijlmanager operationeel houden in overeenstemming met het in de betreffende Overeenkomst bepaalde.
 2. Weemen zal de Huisstijlmanager verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien Weemen een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voor zover de SLA beschikbaarheidpercentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en over het dichtstbijzijnde meetpunt. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Huisstijlmanager vanaf het Internet bereikbaar is op de aan de Klant verstrekte URL en dat de Huisstijlmanager daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server. Onder beschikbaarheid wordt niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Klant en de Servers. Weemen kan immers op de systemen bij de Klant en op de tussenliggende Internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen.
 3. Weemen heeft het recht de aangeboden functionaliteit van de Huisstijlmanager van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen. Weemen zal zich maximaal inspannen om eventuele fouten in de Huisstijlmanager op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Weemen de Klant daarvan op de hoogte stellen via een overzicht in de Huisstijlmanager. De Huisstijlmanager wordt in identieke vorm aan vele Klanten geleverd, het is daarom niet mogelijk om alleen voor een specifieke Klant van een bepaalde aanpassing af te zien of een bepaalde aanpassing door te voeren.

4. Gebruik van de Huisstijlmanager

 1. De Eindgebruikers bepalen welke informatie met behulp van de Huisstijlmanager wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Weemen heeft geen kennis van die informatie. De Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Weemen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Huisstijlmanager opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Klant vrijwaart Weemen voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Klant of Eindgebruikers met behulp van de Huisstijlmanager opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is of onrechtmatig wordt gebruikt.
 2. Mocht blijken dat informatie die door Eindgebruikers met behulp van de Huisstijlmanager is opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal zij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Weemen aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
 3. De Eindgebruikers zijn gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van Weemen zorgvuldig na te leven en zijn gebonden aan de geldende gewoonten van normaal gebruik van een Huisstijlmanager zoals die van Weemen.
 4. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; Weemen is echter gerechtigd aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden.
 5. Weemen hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid data die de Klant mag (laten) verwerken bij het gebruik van de Huisstijlmanager. Dit betekent echter niet dat Weemen een ongelimiteerd datagebruik toestaat. Bij een substantieel hoger dan gemiddeld gebruik per maand zal Weemen de Klant daarvan in kennis stellen. Wanneer de Klant het gebruik niet wenst te verminderen, behoudt Weemen zich het recht voor een hogere vergoeding in rekening te brengen. Indien Klant die hogere vergoeding niet wenst te voldoen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen per direct op te zeggen.

5. Ondersteuning, Training & Advies

 1. De Klant heeft recht op online ondersteuning, zoals omschreven in de Service Level Agreement, bij gebruik van de Huisstijlmanager met betrekking tot de functionaliteit van de Huisstijlmanager. Weemen kan alleen ondersteuning bieden indien de Klant gebruik maakt van besturingssystemen die op het moment van ondersteuning door de fabrikant van de besturingssystemen ondersteund worden. Eerste lijnsondersteuning wordt verleend via de helpdesk van de Huisstijlmanager per mail of telefonisch. Weemen verleent aan maximaal 1 (één) Supergebruiker per Omgeving het recht om de eerstelijns helpdesk te benaderen, Eindgebruikers kunnen vragen stellen aan de Supergebruiker die toegang heeft tot de eerstelijns helpdesk, die op zijn/haar beurt de Huisstijlmanager helpdesk als tweedelijns helpdesk kan benaderen. Weemen zal zich inspannen vragen adequaat te beantwoorden. Weemen kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van antwoorden.
 2. Klant kan gebruikers opgeven voor het volgen van een training met betrekking tot het gebruik van de Huisstijlmanager. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Weemen aanleiding geeft, is Weemen gerechtigd de training te combineren met één of meer andere trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Weemen geeft geen enkele vorm van garantie of conformiteit af met betrekking tot de (inhoud van) de training, en Klant aanvaardt dat de training door Weemen naar beste vermogen wordt verleend zoals de Klant die verzorgt krijgt op het moment van deelname (“as is basis”).
 3. Klant en Weemen kunnen separaat en schriftelijk aanvullende consultancy en/of adviesdiensten overeenkomen. Weemen zal zich naar maximaal vermogen inspannen om dergelijke diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Al dergelijke diensten van Weemen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, ook indien uitdrukkelijk een specifiek resultaat is toegezegd door Weemen. Indien is overeengekomen dat de consultancy en/of adviesdiensten in fasen zal plaatsvinden, is Weemen gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Weemen gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen, mits deze geen aanleiding geven tot meerwerk. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Weemen steeds gerechtigd na kennisgeving aan Klant deze persoon te vervangen door een ander persoon. Voor de consultancy en/of adviesdiensten geldt het alsdan toepasselijke uurtarief. Reis- en overige onkosten dienen volledig vergoed te worden. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Weemen verleende consultancy en/of adviesdiensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

6. Geheimhouding

 1. Zowel Weemen als de Klant zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal Weemen geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van de Huisstijlmanager worden opgeslagen en/of uitgewisseld, voor zover Weemen hiervan kennis heeft. De op papier staande gevoelige informatie van Klanten of van klanten van de Klanten wordt vernietigd. Weemen draagt zorg voor de scheiding van data. Een Klant zal nooit in staat zijn om informatie van een andere klant te kunnen zien of bewerken.
 2. De medewerkers van Weemen die toegang hebben tot de Huisstijlmanager of Servers hebben individueel een geheimhoudingsovereenkomst getekend met Weemen met betrekking tot deze opgeslagen gegevens.

7. Privacy en veiligheid

 1. Het gebruik van de Huisstijlmanager kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Weemen fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal Weemen zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. De Klant is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de Overeenkomst heeft de Klant de verplichting met deze persoonsgegevens van Eindgebruikers om te gaan in het kader van de Huisstijlmanager en dient de Klant te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal Weemen alleen uitvoeren in opdracht van de Klant, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 2. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Weemen en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 3. Weemen zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Weemen zal met name uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Klant.

8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Huisstijlmanager berusten uitsluitend bij Weemen en/of haar licentiegevers. Het sluiten van de Overeenkomst, het gebruik van de Huisstijlmanager of enig andere informatieoverdracht van Weemen aan de Klant houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieeleigendomsrecht op de Huisstijlmanager. De door Eindgebruikers ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de Klant. Alle (rechten rustende op de) databaseopbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van de Klant zijn eigendom van Weemen.
 2. Het feitelijke gebruik (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van de Omgeving) van de Huisstijlmanager is niet overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weemen.
 3. De Klant verkrijgt door ondertekening van de Overeenkomst uitsluitend het recht om gebruik te maken van de Huisstijlmanager gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

9. Vergoeding en betaling

 1. De Klant is aan Weemen een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Huisstijlmanager. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de Overeenkomst. Bovendien kan er sprake zijn van een extra vergoeding voor het gebruik van bepaalde functies die doorbelast worden op basis van verbruik. Vermelde vergoedingen zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld in Euro’s en exclusief BTW. Weemen heeft het recht de Standaard Prijzen eenmaal per jaar te verhogen met een bedrag gelijk aan het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie in Nederland. Weemen zal de Klant tenminste 1 (één) maand van tevoren op de hoogte stellen van een voorgenomen verhoging.
 2. De Klant is tevens alle vooraf overeengekomen bedragen schuldig voor consultancy diensten, waaronder inzet van Weemen medewerkers ten behoeve van de Klant, trainingen, certificeringcursussen et cetera. De offerte hiervoor wordt, indien van toepassing, separaat verstrekt.
 3. Overschrijdingen van enig vooraf gesproken budget kan alleen plaatsvinden met wederzijds goedvinden en na schriftelijke akkoordverklaring van de Klant.
 4. Weemen zal de Klant jaarlijks, bij aanvang van de overeenkomst alsmede telkens een maand voorafgaand aan de verlening van de overeenkomst, een factuur sturen voor gebruik van de Huisstijlmanager. De Klant dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te betalen. Indien betaling uitblijft, behoudt Weemen zich het recht voor om alle (buitengerechtelijke- en proces-) kosten plus de wettelijke rente in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van de Klant. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de openstaande factuur met een minimum van € 250,00. Indien Weemen genoodzaakt is in rechte haar vorderingen te incasseren is de klant de daadwerkelijk door Weemen gemaakte kosten die gemoeid gaan met het verhalen van de vordering verschuldigd.
 5. Indien een betaling niet bijtijds is voldaan, is de Klant automatisch in verzuim. Weemen schort de toegang tot de Huisstijlmanager op, totdat de verplichtingen door de Klant zijn nagekomen.

10. Overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Weemen indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Weemen, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, Internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Weemen kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt.
 2. Indien Weemen als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is Weemen niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt.
 3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 7 (zeven) werkdagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan Weemen. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend.
 4. Indien de Klant als gevolg van overmacht een verplichting uit de Overeenkomst niet kan nakomen, mag Weemen na een periode van 14 (veertien) werkdagen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, zonder dat Weemen gehouden is tot vergoeding van enige schade die Klant lijdt ten gevolge van deze opzegging. De verplichting tot betalen door de Klant blijft onverkort van kracht tot het tijdstip van beëindigen.

11. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Weemen wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst en/of uit hoofde van onrechtmatig handelen is beperkt tot vergoeding van directe schade geleden door de Klant tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat de Klant gedurende 12 (twaalf) maanden voor het gebruik van de Huisstijlmanager heeft betaald aan Weemen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Weemen op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 2. Weemen is niet aansprakelijk voor alle andere schade dan de directe schade zoals, maar niet beperkt tot: indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is Weemen aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de Administratie, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen.
 3. Indien zich een schadegeval voordoet en is geconstateerd, of redelijkerwijze geconstateerd had kunnen worden, dient de Klant dat onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen via een aangetekend schrijven aan Weemen te melden. Indien dit niet geschiedt, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding. Weemen zal echter onverminderd trachten het probleem op te lossen.
 4. Buiten de in de artikelen 11.1 en 11.2 genoemde gevallen rust op Weemen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Weemen.

12. Duur en beëindiging

 1. Een Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van het Opdrachtenformulier door de klant of, als dat eerder is, op de dag dat een Eindgebruiker voor het eerste gebruik maakt van de Huisstijlmanager.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 2 (twee) jaar en kan daarna per jaar door de Klant worden opgezegd. Weemen is verplicht de Huisstijlmanager ten minste gedurende de looptijd van 1 (één) jaar te ondersteunen en kan te allen tijde de Overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van tenminste 6 (zes) maanden. Beide partijen dienen de Overeenkomst schriftelijk per aangetekend schrijven te beëindigen.
 3. Bij een eenzijdige opzegging zijn zowel Weemen als de Klant gerechtigd zonder tot schade vergoeding verplicht te zijn de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen indien a) de andere partij 1 (één) of meer van haar verplichtingen toerekenbaar niet is nagekomen nadat haar daartoe schriftelijk een redelijke termijn van 30 (dertig) dagen is gesteld om deze verplichting(en) alsnog na te komen; b) de andere partij in surséance verkeert of surséance van betaling of faillissement aanvraagt; c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaart; d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van de Klant om de Huisstijlmanager te gebruiken en bestaat er voor Weemen geen plicht meer om Klant en/of Eindgebruikers toegang tot Huisstijlmanager te verlenen. Klant zal aan haar verstrekte gebruiksnamen en wachtwoorden onmiddellijk vernietigen. Bedragen die Weemen vóór beëindiging heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. Indien Weemen de overeenkomst heeft beëindigd is de klant enkel de maandbedragen tot aan het einde van de overeenkomst verschuldigd. Het eventueel meer gefactureerde zal worden gerestitueerd door Weemen. Weemen zal op verzoek van de Klant, de door de Eindgebruikers middels de Huisstijlmanager ingevoerde of aangeleverde datagegevens tot aan de beëindiging van de Overeenkomst, op een externe harde schijf aan de Klant ter beschikking stellen in een algemeen toegankelijk bestandsformaat, mits de Klant een dergelijk verzoek schriftelijk en binnen 1 (één) maand na beëindiging van de Overeenkomst bij Weemen indient. Klant aanvaardt dat dergelijke datagegevens de eigenschappen bevatten zoals Klant die aantreft op het moment van ontvangst (“as is”), en dat de aansprakelijkheid van Weemen voor dergelijke datagegevens volledig is uitgesloten. Voorts is Weemen op geen enkele wijze gehouden om de ter beschikking gestelde datagegevens te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik van klant.

13. Diversen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen de Klant en Weemen met betrekking tot de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.
 2. De Klant erkent dat de kennis en ervaring van de medewerkers van Weemen voor Weemen van grote waarde is, en moeilijk kunnen worden vervangen. Het is de Klant derhalve niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 18 (achttien) maanden daarna geen werkgelegenheid geboden wordt, of enige samenwerking wordt aangegaan buiten Weemen om direct of indirect, via een arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, adviseurschap of enige andere wijze, aan enige medewerker, werknemer of adviseur van Weemen.
 3. Indien Weemen de naam en het logo van de klant wil gebruiken in persberichten of productbrochures om daarin te vermelden dat de Klant een afnemer is van Weemen, dan vraagt Weemen de klant hiervoor om toestemming.
 4. Het is Weemen niet toegestaan de gegevens uit de Omgeving van de Klant op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het leveren van diensten aan de Klant. Het is Weemen wel toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden. Het is Weemen toegestaan voor intern gebruik een kopie van de Omgeving te gebruiken in acceptatieomgeving om de juiste werking van Omgeving van de Klant te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van de Huisstijlmanager.
 5. Weemen heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen Weemen zal de Wijziging schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aan Klant bekend maken. Na deze bekendmaking zal de wijziging gelden in de Overeenkomst tussen Weemen en Klant vanaf de datum die door Weemen wordt aangegeven. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking op te zeggen tegen de datum waarop de Wijziging van kracht wordt. Indien Klant 30 dagen na wijziging gebruik maakt van de Huisstijlmanager, verklaart Klant de wijziging te accepteren.
 6. Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag Weemen bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist. Ook mag Weemen haar rechtsverhouding op grond van de Overeenkomst zonder nadere medewerking aan een derde overdragen of wijzigen, mits die overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van Weemen.
 7. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Kennisgevingen op grond van deze overeenkomst moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

Hoofdstuk B: Service Level Agreement

Uitsluitingen Service Level Agreement: De in hoofdstuk B (Service Level Agreement) gedefinieerde Service Level zijn niet van toepassing in de navolgende situaties. Tijdens de reguliere Service Windows: deze Huisstijlmanager-onderbrekende Service Windows zullen niet vaker dan 2 (twee) maal per maand gepland worden en niet eerder dan 21:00 uur UTC aanvangen. Weemen zal dit minimaal 2 (twee) werkdagen voor de voorgenomen werkzaamheden schriftelijk aan de Klant mededelen. In geval van incidenten als gevolg van overmacht. Enig probleem of storing als gevolg van handelen door de Eindgebruiker. Het niet beschikbaar zijn van de Huisstijlmanager op eigen verzoek, en/of het niet beschikbaar zijn van de Huisstijlmanager tijdens werkzaamheden op verzoek van de klant. Indien Weemen, bij het vaststellen of isoleren van het probleem of de storing, assistentie nodig heeft van de Klant die Klant niet kan geven, om redenen die voor risico van de Klant dienen te zijn.

14. Algemeen

 1. Deze SLA beschrijft de minimale specificaties van de Huisstijlmanager.

15. Definities

 1. Responstijd: de tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van een Melding en het tijdstip waarbinnen Weemen de ondersteuning aanvangt, zoals bevestigd in een mondelinge of schriftelijke mededeling aan Klant ten tijde van de Melding.
 2. Service Uren: Weemen’s gebruikelijke kantooruren (08.30-17.00 uur CET) van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende Nederlandse feestdagen.
 3. Bijzondere Service Uren: Alle uren in een etmaal buiten de Service Uren.
 4. Ondersteuning: het tijdens Service Uren door Weemen, telefonisch en/of per email en/of door middel van website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van functionaliteit. Exclusief het beantwoorden van een melding met prioriteit hoog, het beantwoorden van een melding prioriteit urgent en het geven van uitleg van werking van functionaliteit waarvoor geen training is gevolgd. Implementatiewerkzaamheden: verzoeken van Klant aan Weemen voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet vallen binnen ondersteuning. O.a het inrichten van templates, het inrichten van de printshop, het uitvoeren van CSS of JavaScript werkzaamheden of het inregelen van een koppeling met bijvoorbeeld een managementinformatiesysteem e.d.

16. Ondersteuning en implementatiewerkzaamheden

 1. Ondersteuning: Klant heeft recht op het aantal uren ondersteuning dat in het contract is overeengekomen. Het aantal uren ondersteuning waar Klant recht op heeft, is niet maandelijks overdraagbaar. Indien Klant gebruik maakt van meer uren ondersteuning dan worden deze automatisch in rekening gebracht tegen de geldende tarieven.
 2. Implementatiewerkzaamheden: Implementatiewerkzaamheden worden door Weemen uitgevoerd op basis van de daarvoor geldende tarieven.
 3. Wanneer Klant gebruik maakt van meer uren ondersteuning dan in het contract is overeengekomen of implementatiewerkzaamheden door Weemen heeft laten uitvoeren, worden deze uren maandelijks gezamenlijk met de maandelijkse vergoeding gefactureerd.

17. Response-tijden

 1. Meldingen kunnen 24 uur per etmaal telefonisch en per mail tijdens Service-Uren worden gedaan aan de helpdesk van de Huisstijlmanager. Weemen wordt automatisch op de hoogte gesteld van een Melding met prioriteit urgent, Ondersteuning is voor alle Meldingen beschikbaar gedurende de Service-Uren, en voor een melding met prioriteit urgent tevens tijdens de Bijzondere Service Uren, waarbij voor alle Categorieën de volgende response-tijden gelden (binnen de Service-uren): Melding met prioriteit urgent: 2 (twee) uren, Melding met prioriteit hoog: 5 (vijf) uren Melding met prioriteit middel: 8 (acht) uren en Melding met prioriteit normaal: 2 (twee) werkdagen.
 2. Behoudens implementatiediensten vindt Ondersteuning plaats vanuit de vestigingen van Weemen. Indien assistentie op locatie van de Klant gewenst is, kan separaat een afspraak worden gemaakt in wederzijds overleg tegen het voor de Klant dan geldende tarief.
 3. Klant zal Weemen de nodige toegang toestaan tot de database van de Klant, en toestaan de nodige wijzigingen toe te passen indien dit is vereist voor het oplossen van de Melding.
 4. Klant zal zorgdragen voor een contactpersoon, die goed op de hoogte is van de (werking van de) Huisstijlmanager en als hoofdcontactpersoon of plaatsvervangend hoofdcontactpersoon aangesproken of op teruggevallen kan worden. Meerdere contactpersonen is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van Weemen.

18. Het doen van een Melding

 1. Meldingen kunnen 24 uur per etmaal per mail worden gedaan aan de helpdesk van de Huisstijlmanager.
 2. Alvorens de helpdesk te raadplegen dient de Klant eerst de Veelgestelde Vragen (FAQ) te raadplegen op de website van de Huisstijlmanager.
 3. Weemen is niet aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige, vertraagde verzending en/of ontvangst van een door de Klant verzonden of gedane Melding, al dan niet veroorzaakt door het niet (volledig) functioneren van telecomdiensten en apparatuur van derden en/of Klant.
 4. Weemen is vrij in het bepalen welke medewerker de Klant te woord staat, of de Melding tracht op te lossen. De Klant kan geen specifiek persoon bedingen bij het te woord staan, of ten dienste zijn.

19. Bereikbaarheid

 1. Weemen spant zich maximaal in voor een bereikbaarheid van de Huisstijlmanager die is gerelateerd aan de afgenomen service. De calculatie van de bereikbaarheid wordt gebaseerd op gekwalificeerde incidenten die door de Eindgebruiker als zodanig bij Weemen zijn gemeld.
 2. Weemen levert een minimale beschikbaarheidsgraad (uptime) van 99,6% gemiddeld per maand van de Huisstijlmanager, buiten de Uitsluitingen Service Level Agreement, zoals weergegeven in het eerste hoofdstuk van deze SLA.

20. Back-up en overige diensten

 1. De Klant stemt ermee in dat van haar gegevens reservekopieën worden gemaakt. De door Weemen gehanteerde back-up procedure is als volgt: Weemen spant zich maximaal in om a) éénmaal per dag een reserve kopie te maken die 7 (zeven) dagen wordt bewaard; b) elke zaterdag een weekback-up te maken die 3 (drie) weken wordt bewaard; c) elke laatste dag van de maand een maandback-up te maken die 1 (één) jaar wordt bewaard.
 2. De Huisstijlmanager wordt aangeboden vanuit een daartoe uitgeruste locatie. Deze locatie is dientengevolge op maximale wijze uitgerust, naar de huidige stand der techniek, kennis en gangbaar en acceptabel niveau van kosten, om de Huisstijlmanager op professionele wijze aan te bieden. Hieronder valt de fysieke bescherming van het pand, de afscherming van toegang door onbevoegden, de 24x7 hardwaresupport, brandbeveiliging, stroomuitval en Internettoegang bescherming, firewall, veiligheid, databescherming, het maken van reservekopieën et cetera.

21. Gecertificeerd kwaliteitssysteem en overige

 1. Voor het leveren van de Huisstijlmanager maakt Weemen gebruik van de cloud-software van Xpression BV. In 2012 heeft Xpression BV haar kwaliteitsmanagementsysteem laten certificeren volgens de normeisen van ISO 9001:2008. Voor het behalen van het certificaat zijn er afspraken gemaakt over de kritische processen in de organisatie. In het pand van Xpression BV bevindt zich een back-up locatie met een redundante omgeving. De redundante omgeving wordt dagelijks gesynchroniseerd. Mocht er door overmacht in het datacentrum in Groningen een situatie ontstaan dat de server tijdelijk niet bereikbaar is dan kan Xpression BV door de back-uplocatie in Emmen de dienstverlening voortzetten. Alleen de directeur en één medewerker van Xpression BV hebben toegang tot deze locatie.
 2. De servers van Xpression BV zijn gehost bij Datacenter Groningen. Het datacentrum is ISO 27001 gecertificeerd. De norm stelt eisen aan informatiebeveiliging. In het datacentrum wordt de veiligheid en stabiliteit van de servers gewaarborgd. De locatie is dientengevolge op maximale wijze uitgerust, naar de huidige stand der techniek, kennis en gangbaar en acceptabel niveau van kosten, om de Huisstijlmanager op professionele wijze aan te bieden. Hieronder valt de fysieke bescherming van het pand, de afscherming van toegang door onbevoegden, brandbeveiliging, stroomuitval en Internettoegang bescherming.
 3. Het hostingplatform van de Huisstijlmanager is een gevirtualiseerde omgeving. Hierbij fungeren 6-8 serverblades gezamenlijk voor één gevirtualiseerde machine. Het doel hiervan is het garanderen van een optimale beschikbaarheid. Het is voor de Klant niet merkbaar, maar indien één van de machines uitvalt, wordt deze door de andere machines opgevangen om de dienstverlening voort te zetten.
 4. Weemen heeft samen met Xpression BV een Escrow-regeling opgesteld. Met de regeling wordt voor Klanten van Weemen continuïteit geboden op het gebruik van de Huisstijlmanager indien Xpression BV mocht komen weg te vallen. De opzet van deze regeling is een collectieve debiteur SaaS-Escrow regeling. Het collectieve karakter heeft betrekking opdat de regeling voor alle Klanten van Weemen kan gelden en niet separaat een aparte Escrow-regeling per Klant van Weemen behoeft te worden opgezet. Klanten van Weemen kunnen op basis van het Escrow Reglement deelnemen aan de Escrow-regeling van Xpression BV. Als bewijs van deelname, ontvangt een Klant die deelneemt aan de Escrow-regeling een Escrow-certificaat.

22. Procedure bij tekortkoming of niet nakomen van verplichtingen

 1. De algehele aansprakelijkheid van Weemen is vermeld en beperkt in hoofdstuk A van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Indien Weemen aantoonbaar toerekenbaar tekortschiet bij het nakomen van de verplichtingen, zoals weergegeven in hoofdstuk B (Service Level Agreement), dient de Klant Weemen hiervan op de hoogte te brengen. Via mail, schriftelijk of telefonisch contact kan de Klant Weemen hiervan op de hoogte stellen. Weemen heeft in dat geval 3 (drie) werkdagen vanaf de dag nadat de melding is ontvangen de tijd om alsnog de dienstverlening terug te brengen op het niveau ten minste gelijk aan het niveau zoals weergegeven in hoofdstuk B (Service Level Agreement).
 3. Indien Weemen ook deze correctie niet tijdig kan doorvoeren, dient de Klant Weemen schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Weemen heeft dan 7 (zeven) werkdagen vanaf de dag nadat de ingebrekestelling is ontvangen de tijd alsnog de dienstverlening terug te brengen op het niveau ten minste gelijk aan het niveau zoals weergegeven in hoofdstuk B (Service Level Agreement).
 4. Indien Weemen ook de correctie, zoals aangegeven in artikel 21.3 niet kan realiseren is Weemen in verzuim en heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Informatie

Beheren, opmaken, bestellen én publiceren van al je marketing- en communicatiemiddelen doe je voortaan op één plek. Ontdek de kracht van de Huisstijlmanager!

Volg ons op      

Support

Heb je hulp nodig of heb je een technische vraag? Bekijk onze helpdesk of neem contact op via support@huisstijlmanager.nl